De Geschiedenis van TV Ter Aar (1980-1990)

Op 29 november 1978 vergadert het bestuur bij dhr. Trippenzee (secretaris), dhr.Voortman is verhinderd. Verder komen de namen van dhr.Breure (voorzitter), dhr.D.Vader , dhr Hauser, Mw v.d. Pluymen, dhr.Benist (penningmeester) in het stuk voor . Onderwerp van bespreking is de verdeling van de velden voor de jeugd en voor de senioren. Tevens komt de verdeling van het competitietennis en het recreatietennis voorbij.
Het onderhoud van de banen blijft in eigen beheer en wordt uitgevoerd door dhr.Maas.
Interessant is ook de voorgestelde wervingscampagne, bestaande uit advertenties in het Witte Weekblad en Alphens Dagblad, redactionele artikelen, huis aan huis mailing, teksten voor een hand-out en motieven om lid te worden van de tennisvereniging etc.
Het gaat over een nieuw afschrijfsysteem bestaande uit bordjes van aluminium en voorzien van plastic naamletters.
Er wordt verslag gedaan van uitspraak van de sportraad over een procedurefout, die de vereniging heeft gemaakt: alle activiteiten moeten worden georganiseerd door commissieleden die lid zijn van de vereniging. Eventuele (jeugd)subsidies zouden anders in gevaar kunnen komen.

Dan verschijnt een document, waarin wordt gesproken van een hoge baanbezetting (93 per baan), een grote wachtlijst en de wens voor een groter tennispark. De gemeente doet een voorstel voor 4 banen. Dit houdt een verlegging in van de banen en een totale renovatie. Dat kostte natuurlijk geld. Deze investering fl.194.000 werd op annuïteitenbasis in de huur verrekend (jaarlijks fl.17.500). Deze lastenverzwaring werd opgevangen door meer leden (60 leden meer) en door een contributieverhoging.
Het drukken van de TOPSPIN geeft de nodige verwikkelingen. Ten eerste de lange tijd van tussen het typen en uitgifte. Dhr.Lie meldt moeilijkheden te hebben met de machine en hij is alleen genegen om zaterdags te drukken en doet het voorstel het drukwerk uit handen te geven. Dhr.Trippenzee stelt voor een stencilmachine en een stencilvervaardiger aan te schaffen. Kopij inleveren bij Salon Ellen op het Vosholplein.
In de vergadering van 2 januari 1980 stelt dhr.Maas voor de beregeningsinstallatie te verbeteren. Met de huidige installatie duurt de beregening een halfuur per baan, bovendien werkt het niet als het waterpeil in de sloot te laag is. Offertes en een vergunning voor een nieuwe installatie worden aangevraagd. Er moet grondwater worden onttrokken. De baanmeester heeft dan minder werk en dat is kostenbesparend. Enkele vergaderingen later wordt de aanleg van de beregeningsinstallatie aangekondigd (stroomkabel wordt verlegd, sleuven worden gegraven en gedicht, wedstrijden worden uitgesteld, bedieningsregelsworden opgesteld (alleen bestuur en door het bestuur aangezochte personen)). De attributen van de oude installatie worden in het Witte Weekblad te koop aangeboden voor fl.500. De baanmeester raakt regelmatig in conflict met leden. Hij hangt zijn bordje “baanonderhoud” op en deze worden door deze leden verhangen
De kantine krijgt ook de nodige aandacht. De paarse gordijnen zijn een “steen des aanstoots” en worden vervangen door gezelliger gordijnen. Er wordt gediscussieerd over de inkoopsprijzen van de consumpties, de barbezetting, het inschakelen van een werkster voor de schoonmaak en over het zoekraken van de voordeursleutels. Verder worden er 3 barkrukken, 8 barlampen, 1 microfoon en een koffiezetapparaat aangeschaft. Er zijn 4 kratten verdwenen en de bergruimte is te klein. Gelukkig is de versterker teruggevonden (stond tussen de kratten). André houdt zich bezig met de telefoonaansluiting en een kwartjesautomaat. De aansluitkosten zijn fl.125, de huur is fl. 75 per maand. Het bestuur vindt het te duur en besluit van het idee af te stappen. De oproep voor vrijwillige bardiensten is een fiasco gebleken. Besloten wordt om de verplichte bardienst in te voeren. Weigeraars worden gepubliceerd in de TOPSPIN. Onder de genoemde namen kom je zelfs de naam van een ex-wethouder tegen!!
Weer heeft een bestuurslid geconstateerd, dat met ontbloot bovenlijf door twee heren (F.van Eyk en J.Lek) werd getennist. Hoewel de heren werden benaderd, gaven zij aan zijn verzoek om een tennisshirt aan te trekken geen gehoor. Beiden ontvangen een brief van het bestuur.
Het functioneren van de trainer geeft ook problemen. Hij komt de afspraken met onze leden niet na en hij meent zich bepaalde vrijheden in de kantine te kunnen veroorloven bv bier tappen e.d. Hij zal worden benaderd over de te nemen stappen.
Elk jaar is er een Open Toernooi, zo ook in 1981. Alleen zijn er dan te veel tennisballen aangeschaft. Hierdoor onstond er een exploitatie-tekort. De organisatie zal proberen zo veel mogelijk ballen te verkopen om het tekort te drukken. Er waren problemen omtrent de “baanjongens”, de consumptiebonnen en de ontvangst van de spelers. Men wil een uitgebreider assortiment in de kantine. Ook wil men liever met de hand sproeien dan met de beregeningsinstallatie, omdat dit tot stagnatie van de wedstrijden leidt.
Naar aanleiding van enkele incidenten is de vraag gerezen: Moet er in de vereniging geballoteerd worden? Na enige discussie is de conclusie, dat balloteren bij onze vereniging niet gebruikelijk is. De ledenadministratie houdt alles nauwlettend in de gaten.
In de notulen van 3 maart 1983 verschijnt een vraag naar een eventuele baanverlichting. Eerst informeren bij de gemeente in verband met de omliggende woonhuizen. Het plan zal aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd. Op 2 april 1984 gaat de bouwaanvraag naar de gemeente.
Op 7 juni 1984 is er een buitengewone bestuursvergadering inzake een eventuele uitbreiding van ons tennispark met 2 banen en de reeds geplande baanverlichting. Na een uitvoerige discussie besluit men de plannen aan de leden voor te leggen. Er worden liefst 7 offertes aangevraagd. Op 11 juli vindt de buitengewone algemene ledenvergadering plaats. De beoogde ledenwerfactie wordt gekoppeld aan de opening van de nieuwe banen

Neuzend in de notulen van de bestuursvergaderingen van 1987 kom ik de volgende namen van de bestuursleden: R.Petiet,Mw. N.Bennemeer, Riët Kooiman,Gé Gottenbos (penningmeester), Ruurd Rodenhuis, , R.van Zijverden
De voorzitter (wie dat is maakt de notulen niet duidelijk) brengt er verslag uit van de bespreking van het dagelijks bestuur met Jan Hehewerth. Jan heeft een uitbreidingsvoorstel voor het clubgebouw en de kostenberaming bedraagt fl 100.000. hij voerde besprekingen met de gemeente, waarin werd toegezegd dat er een afsluiting voor ons park kan worden gemaakt met vrije doorgang voor de waterzuivering. Het wandelpad tussen TAVV en het tennispark komt dan te vervallen. Opvallend is dat er in de plattegrond een bestuurskamer valt te ontwaren. Enkele onderdelen van het plan zijn nog wel in ons huidige clubhuis terug te vinden.
Te lezen valt dat er dan al 5 banen zijn, want men wil vanuit het clubhuis zicht over deze banen. Daartoe zou de kantine moeten worden “”gedraaid”.

Ook in 1988 hadden we al een Open toernooi. Er wordt vergaderd over drankvergunning, geluidsoverlast, BUMA-rechten, Sponsoractiviteiten. Na afloop is men zeer tevreden ondanks verregende momenten.
Kennelijk ontstond in die tijd het klokkenbord. René………. ziet mogelijkheden om het te maken. Hij zorgt voor een tekening en een begroting.
Er wordt gevraagd om een nieuwe typemachine ten behoeve van de TOPSPIN.
De begroting van 1987 omvat fl 117.000 aan inkomsten en lasten. Op 1 augustus vermeldt de tussenstand fl.99.000 aan inkomsten en fl.76.000 aan uitgaven. Kennelijk ging het de vereniging voor de wind. Er waren ook actieve commissies, zoals de wedstrijdcommissie met Jochem van Buuren als voorzitter, de jeugdcommissie en de technische commissie. De laatste commissie meldt dat het speelklaar maken van de banen fl. 11.500 kost. De jeugdcommissie geeft aan dat de jeugd een laddercompetitie speelt. De ladder komt in een afsluitbare kast.
Met het ledental gaat het ook goed, want desgevraagd melden de notulen, dat er een wachtlijst is voor senioren en voor junioren

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 603 347

Tennisvereniging teraar

Vosholstraat 29
2461 AB Ter Aar

KVK-nummer

40445485