Geschiedenis 2000 t/m heden

De Geschiedenis van TVTA (2001-heden)
Uit de vorige periode resteert het probleem met de trainster. Een gedwongen vertrek zou kunnen leiden tot een ontslagvergoeding van fl 20.000, hetgeen de leden niet zullen accepteren. De jeugdcommissie heeft het helemaal gehad en wil plenair opstappen en de nieuwe voorzitter aarzelt bij de aanname van zijn nieuwe functie. Dan volgt er een periode met weinig klachten over de trainster. In 2003 duiken er toch weer klachten op over de trainster. Het wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Er worden weer gesprekken gevoerd en enquêtes gehouden. Vervolgens komt er een periode waarin de trainster geblesseerd is. Het wachten is op de arbeidsongeschiktheidverklaring van de trainster. Ondertussen verschijnt de nieuwe trainer op het toneel. Er wordt betaald aan de tennisschool. TVTA is niet de werkgever. Na nog enkele perikelen wordt het contract met de trainster per 1 oktober 2004 opgezegd. Met name onze juridisch geschoolde voorzitter houdt zich bezig met de afvloeiing van de trainster.
Een lange periode van stilte breekt aan. Desondanks rollen er in 2005 nog steeds rekeningen van de Stichting Sportservice in de bus. Ondertussen worden de trainingen verzorgd door een trainer van de tennisschool Haarlemmermeer. TVTA ontvangt een schrijven van de Stichting Sportservice, waarin wordt gemaand € 21.000 te betalen in verband met de ontslagprocedure van de trainster. TVTA doet het voorstel aan de Stichting niet met een tegenrekening te komen, mits de rekening van de Sportservice vervalt. Uiteindelijk komt het tot een dagvaarding. DE KNLTB heeft ook belang bij een uitspraak van de rechter en steunt TVTA. Op 21 juni 2006 is de rolzitting, waarin de van belang zijnde documenten worden overhandigd. De eigenlijke zitting is op 21 november 2006. De uitspraak laat lang op zich wachten. Op 16 mei 2007 zullen we uit deze financiële onzekerheid worden verlost. De uitspraak vermeldt dat TVTA € 8700 dient te betalen. Gezien het belang dat de KNLTB bij deze uitspraak had, neemt zij € 5.000 voor haar rekening. De schade voor TVTA valt mee. Er wordt nog gesproken over een hoger beroep, maar hier zien beide partijen van af. De voorzitter van TVTA wordt gecomplimenteerd voor de correcte afwikkeling van deze procedure.
De les uit het voorafgaande is dat TVTA geen contracten dient af te sluiten, waaruit een werkgever-werknemer relatie ontstaat met alle gevolgen van dien bij ontslag van de trainer.
Ondertussen gaat het verenigingsleven gewoon door. Er is een contract met Heineken, dat gestopt moet worden. Er zijn ledenwerfacties. Er zijn bardienstproblemen, de boetes en afkoopsommen worden vastgesteld en het overzicht van de niet-betaalde boetes blijft achterwege. De kantine commissie meldt dat er nieuwe regels zijn voor het kantinebeheer, zoals vermeld in de “instructie verantwoord alcoholverbruik”. Airco in de voorraadruimte wordt aangebracht.
En niet te vergeten, er worden onderlinge competities gespeeld. En er wordt een sponsorcommissie opgericht en er worden sponsorpakketten samengesteld.
In 2001 is er sprake van een midzomernachtfeest. De tent zal blijven staan tot en met het Aarlandentoernooi. Er circuleert zelfs een plan om een of meer banen te overkappen. Zelfs de wethouder blijkt enthousiast te zijn. Tenslotte verschijnt de mededeling dat de gemeente Ter Aar er geen toestemming voor verleent.
Voor het eerst wordt er gesproken over een website: www.tvta.nl. Er wordt zelfs nagedacht over initiatieven op het gebied van digitale informatievoorziening voor de vereniging.
De jeugdcommissie meldt dat er een jeugdlid is die aan de districtstraining mag deelnemen.
Regelmatig wordt in de notulen gesproken over een baanrenovatie en op 20 november 2011 wordt ermee begonnen. Er komt een nieuw sleutelbeleid, want de verblijfplaats van te veel sleutels is onbekend.
Het Jan Lek plein worden onder handen genomen. De parkeerplaatsen worden weggehaald en er vinden asfalteerwerkzaamheden plaats.
In verband met het verkrijgen van een gebruikersvergunning van het clubhuis dient het gebouw veilig te zijn. Daarom wordt het kaasdoek, dat aan het plafond is bevestigd geïmpregneerd en er komt een vluchtplan. De aanpassingen kosten geld (€ 5000) en de penningmeester houdt de centjes goed in de gaten.
Koos Hoogervorst, jarenlang onze baanmeester stopt er mee. De vervanger wordt gezocht. Uiteindelijk wordt dat Bert Snoek. Niet veel later volgt Jacques Heemskerk als baanmeester.
Er wordt overwogen de STA op te heffen. Er wordt zelfs een extra algemene ledenvergadering gehouden over dit onderwerp.
Er zijn problemen bij de constructie van het clubhuis. Er wordt bruinrot geconstateerd in het houten skelet. Dakadvies gaat de constructie beoordelen. Er blijkt een dampremmende laag te ontbreken, evenals een afschot, waardoor vochtophoping ontstaat. De zaak wordt hersteld. TVTA deelt de kosten met de aannemer. Daarna is er gedoe over daklekkages, wat door de aannemer wordt opgelost. Vervolgens vinden er jaarlijks dakcontroles plaats door een gecertificeerd bedrijf. Na de constatering dat het dak niet goed is gerepareerd, worden de ontbrekende delen aangebracht en is de daklekkage weg. De financiële afwikkeling blijkt nog een heikel punt te zijn, maar uiteindelijk komen de aannemer en TVTA uit een verdeling van de kosten.
De strakkere rookregels komen in zicht, zoals blijkt uit de Tabakswet per 1 januari 2004. Volgens de juridische dienst van de KNLTB vallen de tenniskantines (nog) niet onder het rookverbod, omdat de vereniging niet volledig afhankelijk is van subsidie. Het bestuur durft het niet aan het rookverbod in het clubhuis toch in te stellen. Alleen voor de jeugd geldt het rookverbod wel.
De vereniging houdt in 2004 een ledenwerfactie. Het leverde 19 nieuwe leden op. Het aantal leden komt op 456.
De sloop van sporthal De Wip wordt aangekondigd en dat moet zo gebeuren dat de velden 4 en 5 er geen schade door ondervinden.
Henny Kraus en Cees Ouwerkerk ontvouwen hun plannen voor een 50+-toernooi. De eerste vindt plaats in 2005 en is sindsdien niet meer weg te denken.
Er zijn reserves ten aanzien van de aanschaf van de elektronische kassa en een digitaal afhangsysteem. Door alle ontwikkelingen is de aanschaf ervan onontkoombaar en plukken we er nu de voordelen van.
In 2006 wordt melding gemaakt van een zeer geslaagd jeugdtoernooi (40 deelnemers). Men streeft in 2007 naar liefst 80 deelnemers.
Bij de plaatsing van de telecommunicatiemast op het terrein van TAVV wordt ongevraagd gebruik gemaakt van het tennispark en worden schakelkasten op ons terrein geplaatst. Op initiatief van het bestuur weet het voor de schade en voor de plaatsing van de schakelkasten een bedrag bij de beheerder van de mast (eerst Orange, later T-Mobile) los te peuteren. Het leidt tot een 15-jarig contract.
Het bestuur overweegt TVTA met de Stichting Tennispark te laten fuseren, waardoor het onroerend goed in handen kan komen van TVTA zonder overdrachtsbelasting te betalen. Uiteindelijk laat de staatssecretaris weten dat het voordeel bij fusie komt te vervallen. Daardoor blijven STA en TVTA apart bestaan. De voornemens en de besluiten hieromtrent worden door de Algemene ledenvergadering geakkordeerd.
Afgelopen jaren was er jaarlijks sprake van een medewerkersfeest. Aanvankelijk werden deze feesten goed bezocht, maar gaandeweg liep de belangstelling terug. Op 6 januari 2007 probeert het bestuur het met een nieuwjaarsreceptie. De opkomst is wederom matig.
2007 is ook het jaar dat de website wordt opgetuigd door Michael Haverkamp. Men spreekt lovend over deze website. Ondertussen krijgt het clubhuis ook een internetverbinding.
Het is ook een periode met veel vandalisme aan het terrein en het clubhuis. TVTA is ervoor verzekerd, doch ook het eigen risicobedrag hapt er wel in.
Op 1 juli 2008 wordt het rookverbod in de kantine van kracht. Het wordt in ruime mate aangekondigd en bekend gemaakt. Het is even wennen, maar inmiddels vindt iedereen het heel gewoon.
In de winter van 2008/2009 wordt het clubhuis opgeknapt. Er komt een nieuw keukenblad, de geluidswerende doeken worden vervangen door een ontwerp van Dicky Slagter en het schilderwerk wordt uitgevoerd door Leo van der Laan. Een stroomkabel wordt aangelegd van het clubhuis naar de opslagcontainer, zodat er verlichting is en kan het ballenkanon er op worden aangesloten.
In 2009 verschijnen de eerste berichten over de realisatie van een Brede school en een woonzorgzone, waardoor het tennispark zou moeten opschuiven. Dit heeft nogal wat voeten in aarde, ook vanwege de mogelijke verplaatsing van ons clubgebouw. Bestuursleden gaan zich oriënteren op clubgebouwen, een stuurgroep wordt gevormd uit STA- en TVTA-bestuursleden, een groep, die een Plan van Eisen zal opstellen wordt geformeerd en een intentieverklaring wordt opgesteld. De uitvoering leidt tot voorlichtingsavonden in ons clubhuis, maar kent ook veel struikelblokken. In 2013 lijkt e.e.a. op “dood spoor” terecht zijn gekomen. TVTA en STA bereiden zich voor op een nog langdurig verblijf op het huidige tennispark.
Digitalisering schrijdt voort: Onze eerste TOPSPIN verschijnt in 2009 per email (test). Na nogal wat haperingen (zoals geen of verkeerde emailadressen) is het inmiddels routine geworden en verschijnt de TOPSPIN als Nieuwsbrief en is het op de website te vinden.
Ook de AED doet zijn intrede. Deze Externe Automatische Defibrillator moet levens redden. De AED komt op een voor iedereen bereikbare plaats te hangen en leden kunnen een cursus volgen voor rekening van TVTA.
In 2010 vindt de jubileumdag voor de jeugd plaats met een clinic. Het was een superdag.’s Avonds was de opkomst van de senioren bij het feest wat aan de magere kant en duurde het lang alvorens het feest op gang kwam.
De digitalisering schrijdt voort : inschrijven voor toernooien en onderlinge competities gaat via toernooikalender.nl en voor inschrijvingen voor de bardienst wordt gebruik gemaakt van barboek.nl.
De website wordt ook verder geprofessionaliseerd en emails naar alle leden of groepen van leden kunnen gerieflijk worden verzonden. Er is een toegangssysteem tot het clubhuis met behulp van de pasjes en er is een camerasysteem, waarop men de toestand en de bezetting van de banen kan waarnemen. Dit laatste is ook van belang om ongewenste bezoekers te zien. Sindsdien is er geen sprake meer van vandalisme. Hoewel met mate, maar ook social media wordt ingezet om leden te werven middels de Open Dag op ons tennispark. Via facebook hoopt de Open Daggroep zo veel mogelijk mensen te bereiken.

2011 werd een “rampjaar” voor de technische commissie, want de beregeningsinstallatie van de velden was verstopt geraakt. Met veel graaf- en doorspoelwerk werd het probleem opgelost. Voortaan zal het doorspoelen vaker gebeuren.

Er verschijnt een introductieboekje “Wegwijs in TVTA” bedoeld voor nieuwe leden. Hierin staan alle regels die binnen TVTA bestaan. De tekst staat ook op de website voor de bestaande leden.

Het ledental loopt terug. Dit is een landelijke ontwikkeling. Door meer bekendheid te geven aan het vakantielidmaatschap hoopt het bestuur meer mensen als lid te mogen registreren. In 2013 wordt zelfs een Open dag georganiseerd. Middels een advertentie en redactionele stukjes in de plaatselijke weekbladen, verspreiding van flyers, ophangen van posters en berichten op de lichtkrant worden de mensen uit Ter Aar en omgeving geattendeerd op de mogelijkheid te tennissen bij de TV Ter Aar. Daarnaast hoopt men via de Clinics voor de basisscholieren meer jeugdleden te werven.
Op het moment van het beëindigen van deze geschiedschrijving is het half maart 20132.
Een aantal zaken die staan te gebeuren zijn:
• een definitieve, brandvrije overkapping van het terras. Offertes zijn aangevraagd, subsidies zullen worden gevraagd
• De Open Dag op 30 maart 2013 is aangekondigd, maar de vraag is of het door gaat in verband met de aanhoudende vorst
• De AED-cursus op 29 maart 2013 voor 8 TVTA-leden staat op stapel
• De kampioenen zullen voortaan een huldeblijk ontvangen
We zijn weer klaar voor het nieuwe seizoen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 603 347

Tennisvereniging teraar

Vosholstraat 29
2461 AB Ter Aar

KVK-nummer

40445485