BESTUURSREGLEMENT "ALCOHOL IN DE KANTINE"

  Preambule

In overweging nemende dat:

 • sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’;
 • in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: TVTA, aangesloten bij de KNLTB
 • de  Kantine van TVTA  met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
 • het bestuursreglement regels bevat, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine hebben;
 • in het bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen, die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

heeft het bestuur van de TennisVereniging Ter Aar het bestuursreglement ‘Alcohol in Kantine vastgesteld.

Paragraaf 1 - Algemene bepalingen

 

Artikel 1 - Begripsbepalingen

 • Alcoholhoudende dranken:
  • Onder zwak-alcoholhoudende drank dient het volgende te worden verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
  • Onder sterke drank dient te worden verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol.

2.    Sociale Hygiëne:

 • Met Sociale Hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In de sportkantine gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
 • Verder houdt Sociale Hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

3.    Leidinggevenden:
Het bestuur heeft minimaal  twee leden aangewezen als leidinggevende. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale Hygiëne, en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij geven onmiddellijke leiding aan de uitoefening van de horeca-werkzaamheden in de kantine. Wijzigingen in leidinggevenden binnen uw vereniging worden via een formulier door te geven aan uw gemeente.
4.    Barmedewerker: is een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in de kantine uitvoert. Kwalificatienormen voor barmedewerkers zijn vastgelegd in artikel 2 van dit bestuursreglement.

 

Artikel 2 - Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

 • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 • Leeftijdsgrenzen en schenktijden van 11.00 – 24.00 uur moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.
 • De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 • Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 • Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.
 • Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

 

Artikel 3 - Vaststellen en wijzigen

Het bestuur van de TennisVereniging Ter Aar heeft het bestuursreglement ‘Alcohol in de kantine’ vastgesteld
Het bestuursreglement wordt ter toetsing voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. Het bestuursreglement treedt gelijktijdig met de af te geven drank- en horecavergunning in werking

 

Paragraaf 2 - Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4 – Aanwezigheid leidinggevende, barmedewerker en afschrift reglement

 

 • Op de momenten dat in de kantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barmedewerker die de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.
 • Het bestuursreglement “alcohol in de kantine” van TennisVereniging Ter Aar of een kopie hiervan  is aanwezig in de kantine. Een verkorte versie hangt zichtbaar in de kantine.

 

Artikel 5 - Huis- en gedragsregels

 

Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken;

Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders  te gebruiken dan in de kantine of op het terras;

Er wordt geen alcohol geschonken aan:

Jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;

Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.

Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0% op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak als het kan een Bob-afspraak’.

Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barmedewerker uit de kantine verwijderd.

 

Artikel 6 - Openingstijden en schenktijden

 • De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:
  9.00 – 24.00 uur
 • Op de volgende tijdstippen wordt conform de gemeentelijke verordening alcohol geschonken:
  11.00 – 24.00 uur

 

Artikel 7 - Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcohol schenken voor barmedewerkers

Voor de barmedewerkers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:

 • zijn tenminste 18 jaar oud (advies NOC*NSF, wettelijke eis is 16 jaar);
 • hebben een instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) gevolgd;
 • staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
 • zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

Een online instructie verantwoord alcoholschenken kunnen barvrijwilligers verkrijgen via de website van een sportbond of via www.nocnsf.nl/IVA . Daarnaast kan een ter zake deskundige ook een instructie geven aan medewerkers. Een kopie van de certificaten IVA of een registratielijst van de barmedewerkers die de instructie gevolgd hebben dient in de kantine aanwezig te zijn.

 

Artikel 8 - Voorlichting

 • Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3)en huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de kantine opgehangen.
 • Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken van de STIVA. In deze code staan regels omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

 

Artikel 9 - Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 • Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de TennisVereniging Ter Aar.
 • Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barmedewerker) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
 • Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente.

 

Paragraaf 3 - Paracommercie-bepalingen

Artikel 10 - Toegelaten horeca-activiteiten

 • De vereniging oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De vereniging oefent geen horeca-activiteiten uit ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur ziet hierop toe.

 

 • De horeca-activiteiten worden door de vereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de vereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
 • Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de vereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de vereniging binnen het kader van haar doelstelling.

 

 • Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de kantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de vereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.
 • Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

 

Vastgesteld op 22 april 2014

 

Peter van der Pijl                                  Peter ten Wolde
Voorzitter                                             secretaris

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 172 603 347

Tennisvereniging teraar

Vosholstraat 29
2461 AB Ter Aar

KVK-nummer

40445485